Ο ΠΑΡΑΨΥΧΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Όταν το σπάνιο αυτό σημάδι βρίσκεται κοντά στο Όρος του Δία, δείχνει άτομο με κάποιο καθαρά επιφανειακό ενδιαφέρον για τον αποκρυφισμό. Το ενδιαφέρον αυτό μάλιστα, μπορεί να περιοριστεί στο να ζητήσει να του διαβάσουν το χέρι.

Αν βρίσκεται κοντά στην Γραμμή της Καρδιάς, αποκαλύπτει άνθρωπο ιδιαίτερα προληπτικό.

Αν ο σταυρός συνδέεται με τη Γραμμή του Πεπρωμένου, ωστόσο, υποδηλώνει άνθρωπο που μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με παραψυχικά φαινόμενα.


Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος